Stop Censorship - fedorafans.com

سیاهپوشی فدورا برای جلوگیری از SOPA و PIPA

Jared Smith رهبر پروژه ی فدورا در بیانیه ای در سایت رسمی پروژه فدورا حمایت خود را در جلوگیری از دو قانون SOPA و PIPA اعلام کرد.         … ادامه