fedora

روز جهانی زن مبارک باد

نام تو رازی نوشته بر بال پروانه هاست گلها همه به نام تو مشهورند آیینه ها از انعکاس نام تو می خندند و من تنها برای تو می گویم زندگی … ادامه