نصب و پیکربندی سیستم مانیتورینگ Zabbix – بخش ۴

zabbix

در ادامه ی سلسه مطالب نصب و پیکربندی سیستم مانیتورینگ Zabbix در این مطلب قصد داریم تا Zabbix را نصب کنیم که در اینجا ما از سری Zabbix 2.x استفاده خواهیم کرد که نسخه ی LTS این نرم افزار می باشد.


اکنون برای نصب Zabbix 2.2 که نسخه ی LTS می باشد،ابتدا مخزن آن را روی سیستم نصب کنید :

 

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el7.noarch.rpm

 

اکنون بسته های لازم را نصب کنید :

 

#yum install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

 

فایل تنظیمات را باز کنید :

 

#vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

 

و این خط را اضافه کنید :

 

php_value date.timezone Asia/Tehran

 

 

یک نمونه فایل تنظیمات را در پایین مشاهده می کنید :

 


#
# Zabbix monitoring system php web frontend
#

Alias /zabbix /usr/share/zabbix

<Directory "/usr/share/zabbix">
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
# php_value date.timezone Europe/Riga
php_value date.timezone Asia/Tehran
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/conf">
Require all denied
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/include">
Require all denied
</Directory>

 

 

اکنون نوبت به ساخت دیتابیس است که در اینجا قصد داریم تا دیتابیسی بانام zabbixdb و کاربر zabbixuser با پسورد mypassword ایجاد کنیم.به همین خاطر ابتدا وارد کنسول MariaDB شوید و دستورات گفته شده را اجرا نمایید :

 

#mysql -u root -p

 

create database zabbixdb character set utf8;

 

grant all privileges on zabbixdb.* to 'zabbixuser'@'localhost' identified by 'mypassword';

 

flush privileges;

 

exit;

 

 

یک نمونه خروجی را در پایین مشاهده می کنید :

 


# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 5.5.44-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database zabbixdb character set utf8;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbixdb.* to 'zabbixuser'@'localhost' identified by 'mypassword';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye

 

 

 

اکنون template های دیتابیس zabbix را import کنید :

 

# mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.10/create/schema.sql

 

# mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.10/create/images.sql

 

# mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.10/create/data.sql

 

 

توجه داشته باشید پس از اجرای هر یک از دستورهای بالا نیاز هست تا پسورد کاربر zabbixuser را وارد نمایید.
اکنون فایل پیکربندی zabbix را باز کنید :

 

#vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

 

و مشخصات دیتابیسی که در مراحل قبل ایجاد کردیم را اضافه نمایید :

 

[…]
DBName=zabbixdb
[…]
DBUser=zabbixuser
[…]
DBPassword=mypassword
[…]

 

 

فایل تنظیمات zabbix agent را باز کنید :

 

#vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

 

 

اینچنین تنظیماتی را انجام دهید :

 


[...]

## Line 85 - Specify Zabbix server ##
Server=127.0.0.1

[...]

## Line 126 - Specify Zabbix server ##
ServerActive=127.0.0.1

[...]

## Line 137 - Specify Zabbix server Hostname or IP address ##
Hostname=server1.fedorafans.local
[...]

 

 

 

فایل تنظیمات php را باز کنید :

 

#vi /etc/php.ini

 

 

این مقادیر را تنظیم کنید :

 

 

max_execution_time = 600
max_input_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 16M
date.timezone = Asia/Tehran

 

 

اکنون نیاز است تا Firewalld و SELinux را پیکرندی کرد.به همین خاطر پورت های ۱۰۰۵۰ و ۱۰۰۵۱ را بر روی دیوار آتش Firewalld باز کنید :

 

#firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
#firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
#firewall-cmd --reload

 

 

جهت تنظیم SELinux برای اجازه دادن ارتباط Apache با Zabbix این دستور را اجرا کنید :

 

#setsebool -P httpd_can_connect_zabbix=1

 

برای تنظیم اینکه چه رنجی از IP ها اجازه ی دسترسی به کنسول وب Zabbix را داشته باشند این فایل را باز کنید :

 

#vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

 

 

سپس مانند نمنونه تنظیمات پایین،آدرس های IP مورد نظر خود را بنویسید :

 

 


#

# cat /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
#
# Zabbix monitoring system php web frontend
#

Alias /zabbix /usr/share/zabbix

<Directory "/usr/share/zabbix">
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
# php_value date.timezone Europe/Riga

php_value date.timezone Asia/Tehran
Order allow,deny
Allow from 192.168.1.0/24
Allow from 192.168.56.0/24
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/conf">
Require all denied
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/include">
Require all denied
</Directory>

 

 

اکنون سرویس zabbix-server را start و enable کنید :

 

# systemctl start zabbix-server
# systemctl enable zabbix-server

 

سرویس zabbix-agent را start و enable کنید :

# systemctl start zabbix-agent

# systemctl enable zabbix-agent

 

سرویس httpd را restart کنید :

 

#systemctl restart httpd

 

سرویس mariadb را restart کنید :

 

#systemctl restart mariadb

 

 

دیدگاه شما چیست؟