نصب و پیکربندی سیستم مانیتورینگ Zabbix – بخش ۴

zabbix

در ادامه ی سلسه مطالب نصب و پیکربندی سیستم مانیتورینگ Zabbix در این مطلب قصد داریم تا Zabbix را نصب کنیم که در اینجا ما از سری Zabbix 2.x استفاده خواهیم کرد که نسخه ی LTS این نرم افزار می باشد.


اکنون برای نصب Zabbix 2.2 که نسخه ی LTS می باشد،ابتدا مخزن آن را روی سیستم نصب کنید :

 

# rpm -ivh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el7.noarch.rpm

 

اکنون بسته های لازم را نصب کنید :

 

#yum install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

 

فایل تنظیمات را باز کنید :

 

#vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

 

و این خط را اضافه کنید :

 

php_value date.timezone Asia/Tehran

 

 

یک نمونه فایل تنظیمات را در پایین مشاهده می کنید :

 


#
# Zabbix monitoring system php web frontend
#

Alias /zabbix /usr/share/zabbix

<Directory "/usr/share/zabbix">
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
# php_value date.timezone Europe/Riga
php_value date.timezone Asia/Tehran
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/conf">
Require all denied
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/include">
Require all denied
</Directory>

 

 

اکنون نوبت به ساخت دیتابیس است که در اینجا قصد داریم تا دیتابیسی بانام zabbixdb و کاربر zabbixuser با پسورد mypassword ایجاد کنیم.به همین خاطر ابتدا وارد کنسول MariaDB شوید و دستورات گفته شده را اجرا نمایید :

 

#mysql -u root -p

 

create database zabbixdb character set utf8;

 

grant all privileges on zabbixdb.* to 'zabbixuser'@'localhost' identified by 'mypassword';

 

flush privileges;

 

exit;

 

 

یک نمونه خروجی را در پایین مشاهده می کنید :

 


# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 5.5.44-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database zabbixdb character set utf8;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbixdb.* to 'zabbixuser'@'localhost' identified by 'mypassword';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye

 

 

 

اکنون template های دیتابیس zabbix را import کنید :

 

# mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.10/create/schema.sql

 

# mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.10/create/images.sql

 

# mysql -u zabbixuser -p zabbixdb < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.10/create/data.sql

 

 

توجه داشته باشید پس از اجرای هر یک از دستورهای بالا نیاز هست تا پسورد کاربر zabbixuser را وارد نمایید.
اکنون فایل پیکربندی zabbix را باز کنید :

 

#vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

 

و مشخصات دیتابیسی که در مراحل قبل ایجاد کردیم را اضافه نمایید :

 

[…]
DBName=zabbixdb
[…]
DBUser=zabbixuser
[…]
DBPassword=mypassword
[…]

 

 

فایل تنظیمات zabbix agent را باز کنید :

 

#vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

 

 

اینچنین تنظیماتی را انجام دهید :

 


[...]

## Line 85 - Specify Zabbix server ##
Server=127.0.0.1

[...]

## Line 126 - Specify Zabbix server ##
ServerActive=127.0.0.1

[...]

## Line 137 - Specify Zabbix server Hostname or IP address ##
Hostname=server1.fedorafans.local
[...]

 

 

 

فایل تنظیمات php را باز کنید :

 

#vi /etc/php.ini

 

 

این مقادیر را تنظیم کنید :

 

 

max_execution_time = 600
max_input_time = 600
memory_limit = 256M
post_max_size = 32M
upload_max_filesize = 16M
date.timezone = Asia/Tehran

 

 

اکنون نیاز است تا Firewalld و SELinux را پیکرندی کرد.به همین خاطر پورت های 10050 و 10051 را بر روی دیوار آتش Firewalld باز کنید :

 

#firewall-cmd --permanent --add-port=10050/tcp
#firewall-cmd --permanent --add-port=10051/tcp
#firewall-cmd --reload

 

 

جهت تنظیم SELinux برای اجازه دادن ارتباط Apache با Zabbix این دستور را اجرا کنید :

 

#setsebool -P httpd_can_connect_zabbix=1

 

برای تنظیم اینکه چه رنجی از IP ها اجازه ی دسترسی به کنسول وب Zabbix را داشته باشند این فایل را باز کنید :

 

#vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

 

 

سپس مانند نمنونه تنظیمات پایین،آدرس های IP مورد نظر خود را بنویسید :

 

 


#

# cat /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
#
# Zabbix monitoring system php web frontend
#

Alias /zabbix /usr/share/zabbix

<Directory "/usr/share/zabbix">
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
# php_value date.timezone Europe/Riga

php_value date.timezone Asia/Tehran
Order allow,deny
Allow from 192.168.1.0/24
Allow from 192.168.56.0/24
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/conf">
Require all denied
</Directory>

<Directory "/usr/share/zabbix/include">
Require all denied
</Directory>

 

 

اکنون سرویس zabbix-server را start و enable کنید :

 

# systemctl start zabbix-server
# systemctl enable zabbix-server

 

سرویس zabbix-agent را start و enable کنید :

# systemctl start zabbix-agent

# systemctl enable zabbix-agent

 

سرویس httpd را restart کنید :

 

#systemctl restart httpd

 

سرویس mariadb را restart کنید :

 

#systemctl restart mariadb

 

 

2 نظرات
 1. حامد می گوید

  من به صورت موفقیت آمیز Zabbix رو نصب کردم اما وب سرور من nginx هست
  خطایی که در پیج گرافیکی می گیرم این هست
  404 Not Found page
  چطور می تونم این مشکل رو برطرف کنم ؟
  centos 6.5
  nginx
  zabbix 3.0.9

  1. hos7ein می گوید

   کانفیگ و log ها رو بررسی کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.